Recond pakke -25% EVOBRITE425.00 kr

319.00 kr

EVOBRITE Recond pakke    komplet pakke til rengøring og rengøring af bilen både indvendigt og udvendigt - 25% rabat 

Giv din bil den pleje, den fortjener med EVOFILM Swedens EVOBRITE Rekondpaket. Dette omfattende sæt er omhyggeligt formuleret til at garantere din bil en grundig ren og langvarig glans, både indvendigt og udvendigt. Vores pakke tilbyder alt hvad du behøver for at genoprette din bils skønhed og beskytte den mod vejr og vind.

Indholdet af EVOBRITE Recon-pakken:

  • EVOBRITE Degreaser: Effektivt formuleret til at opløse genstridigt snavs og olie.
  • EVOBRITE Car Shampoo:  Skånsom mod lakken, samtidig med at den giver en skinnende ren overflade.
  • EVOBRITE Indvendig rengøring: Renser i dybden og opfrisker bilens indre.
  • EVOBRITE Indvendig glans:  Giver en beskyttende glans til indvendige overflader.
  • EVOBRITE Fælgrensning: Specielt udviklet til at passe på dine fælge på den bedst mulige måde.
  • Vaskesvamp: Bruges sammen med affedtningsmidlet for en skinnende ren overflade
  • Vaskehandske: Perfekt værktøj til påføring af affedtningsmiddel og bilshampoo.
  • Fælgbørste: Tilpasset til effektiv rengøring af fælgene uden at beskadige dem.
  • Gemskind mikrofiber: Ideel til at afslutte den indvendige rengøring.
  • Indvendig svamp: Til ensartet påføring af indvendig glans, som giver et ensartet resultat.

Benyt lejligheden til at forkæle din bil med EVOBRITE Rekondpaket til en fordelagtig pris. Bestil nu og oplev forskellen! Flasken indeholder 150 ml. Spraypumpe medfølger.


I henhold til CLP-forordningen, (EF) 1272/2008, er alle, der sælger kemiske produkter, forpligtet til at informere om et produkts farlige egenskaber. Læs fareinformationen på emballagen omhyggeligt før brug. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige på anmodning.

Bilshampoo :


FARE! 
Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade.  Undgå indånding af tåge, dampe eller spray. Brug beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse. Hav pakken eller etiketten ved hånden, hvis du har brug for at søge lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl omhyggeligt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle. Søg lægehjælp. Indeholder: NATRIUMLAURYLETHER-SULFAT, ALKOHOLER C9-C11, ETHOXYLERET, 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. 5-<15 % anioniske overfladeaktive stoffer. 5-<15 % ikke-ioniske overfladeaktive stoffer. <5 % amfotere overfladeaktive stoffer. Benzisothiazolinon. Undgå udledning til afløb. Emballage, der ikke er helt tømt, kan indeholde rester af farlige stoffer og skal derfor bortskaffes som farligt affald. Emballage, der er helt tømt, kan returneres til materialegenbrug.

UFI-kode: NMMR-7MHXW00P-FS96

Affedtning  :


FARE

FORÅRSAGER ALVORLIG ÆTNING PÅ HUD OG ØJNE.  Opbevares aflåst og utilgængeligt for børn. Holdes væk fra fødevarer, foder, medicin og lignende. Beskyttet mod frost. Brug øjenbeskyttelse, beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj. Hav pakken eller etiketten ved hånden, hvis du har brug for at søge lægehjælp. VED INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald ikke opkastning. I TILFÆLDE AF HUDKONTAKT (INKLUSIVE HÅR): Fjern straks alt stænket tøj. Skyl huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl omhyggeligt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle. Kontakt GIFTINFORMATIONSCENTRET med det samme. Indholdet/containeren afleveres til godkendt affaldsanlæg. Tom/drypfri emballage sorteres som hård plast. Indhold: NATRIUMHYDROXID, <5% ikke-ioniske overfladeaktive stoffer, <5% amfotere overfladeaktive stoffer. UFI-kode: E8TE-VESP-WOOY-WMMK 

Rengøring af fælge:


ADVARSEL
Farlig ved indtagelse. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Hav pakken eller etiketten ved hånden, hvis du har brug for at søge lægehjælp. Holde utilgængeligt for børn. Undgå indånding af tåge/dampe/røg/spray. Brug beskyttelseshandsker/øjenværn. I tilfælde af hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Indholdet/containeren afleveres til godkendt affaldsanlæg. Indhold: <5% An-, ikke- og amfotere overfladeaktive stoffer, kalkbindemidler, rustopløsere og ammoniak.

UFI-kode: 36A0-J0TR-900V-STJ5

Indvendig rengøring:
Dette produkt er ikke mærkningspligtigt. Indholdet/containeren afleveres til godkendt affaldsanlæg. Opbevares sikkert, utilgængeligt for børn og adskilt fra fødevarer, foder, medicin og lignende. Beskyttet mod frost. Indhold: <5% Nonioniske overfladeaktive stoffer, parfume. 

UFI-kode: Y2X3-R5DD-A9EX-47J1

Indvendig glans:


ADVARSEL! 
Forårsager alvorlig øjenirritation.  Hav pakken eller etiketten ved hånden, hvis du har brug for at søge lægehjælp. Holde utilgængeligt for børn. Vask hænder/udsat hud grundigt efter brug. Brug øjenværn/handsker. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl omhyggeligt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle. Indholdsfortegnelse: 1,2-benzisothiazol-3(2h)-on. Kan forårsage en allergisk reaktion. Tom/drypfri emballage sorteres som hård plast. Indeholder: < 5 %: ikke-ioniske overfladeaktive stoffer, parfume.

UFI-kode: 9Q8Q-CPS0-D10D-UXTROPFRISK DIN BIL MED EVOBRITE BILPLEJEPRODUKTER