EVOBRITE Bilvaskepakke - 25% rabat

285.00 kr

210.00 kr

EVOBRITE Bilvaskepakke: Komplet løsning til en skinnende ren bil - 25% rabat!

Giv din bil den pleje, den fortjener med EVOBRITE Car Care Package. Nu kan du nemt og effektivt fjerne hverdagssnavs og insekter, der angriber dit køretøj, med produkter designet til at gøre din bilvask til en fornøjelig oplevelse. Derudover tilbyder vi lige nu et ekstraordinært tilbud med 25% rabat  på hele pakken!

EVOBRITE Bilplejepakke 1 inkluderer:

  • EVOBRITE Affedtning : Kraftig formel, der effektivt opløser olie, sod og vejsnavs.
  • EVOBRITE Insektfjernelse  : Specielt tilpasset løsning, der hurtigt fjerner insektrester uden at beskadige lakken.
  • EVOBRITE Car Shampoo : Shampoo af høj kvalitet, der giver en blank finish og beskytter bilens overflader.
  • Vaskesvamp til affedtning  : Porøs svamp designet til at maksimere rengøringskraften.
  • Insektsvamp til insektfjernelse : Skånsom men effektiv svamp specielt udviklet til at tage sig af genstridige insektpletter.
  • Vaskehandske til shampooen  : Blød vaskehandske, der hjælper med at sprede shampooen jævnt ud over bilens overflader uden at ridse.
  • Gemskind til tørring : Naturligt ruskind, der effektivt absorberer vand og efterlader en stribefri glans.

Med EVOBRITE Bilplejepakke 1 har du alt hvad du skal bruge for at give din bil det løft, den har brug for. Bestil i dag og oplev forskellen med professionelle produkter designet til bilplejeentusiaster! Flaskerne indeholder 150 ml. Spraypumpe medfølger.I henhold til CLP-forordningen, (EF) 1272/2008, er alle, der sælger kemiske produkter, forpligtet til at informere om et produkts farlige egenskaber. Læs fareinformationen på emballagen omhyggeligt før brug. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige på anmodning.

bilshampoo :

FARE! 
Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Undgå indånding af tåge, dampe eller spray. Brug beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse. Hav pakken eller etiketten ved hånden, hvis du har brug for at søge lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl omhyggeligt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle. Søg lægehjælp. Indeholder: NATRIUMLAURYLETHER-SULFAT, ALKOHOLER C9-C11, ETHOXYLERET, 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. 5-<15 % anioniske overfladeaktive stoffer. 5-<15 % ikke-ioniske overfladeaktive stoffer. <5 % amfotere overfladeaktive stoffer. Benzisothiazolinon. Undgå udledning til afløb. Emballage, der ikke er helt tømt, kan indeholde rester af farlige stoffer og skal derfor bortskaffes som farligt affald. Emballage, der er helt tømt, kan returneres til materialegenbrug.

UFI-kode: NMMR-7MHXW00P-FS96

Affedtning  :FARE

FORÅRSAGER ALVORLIG ÆTNING PÅ HUD OG ØJNE. Opbevares aflåst og utilgængeligt for børn. Holdes væk fra fødevarer, foder, medicin og lignende. Beskyttet mod frost. Brug øjenbeskyttelse, beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj. Hav pakken eller etiketten ved hånden, hvis du har brug for at søge lægehjælp. VED INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald ikke opkastning. I TILFÆLDE AF HUDKONTAKT (INKLUSIVE HÅR): Fjern straks alt stænket tøj. Skyl huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl omhyggeligt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle. Kontakt GIFTINFORMATIONSCENTRET med det samme. Indholdet/containeren afleveres til godkendt affaldsanlæg. Tom/drypfri emballage sorteres som hård plast. Indhold: NATRIUMHYDROXID, <5% ikke-ioniske overfladeaktive stoffer, <5% amfotere overfladeaktive stoffer. 

UFI-kode: E8TE-VESP-WOOY-WMMK

Fjernelse af insekter:


ADVARSEL!

Forårsager alvorlig øjenirritation. Brug øjenbeskyttelse. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Tom/drypfri emballage sorteres som hård plast. Opbevares frostfrit. Indhold: <5% ikke-ioniske overfladeaktive stoffer, parfume.

UFI-kode: 36A0-J0TR-900V-STJ5


OPFRISK DIN BIL MED EVOBRITE BILPLEJEPRODUKTER